અમદાવાદ – નવકાર ઈન્સ્ટીટ્યુટમાં એન્યુલ ફંકશનની ઉજવણી