અમરેલી : પોલીસ ચેકિંગ દરમ્યાન રૂપિયા ૨૦ લાખ ઝડપાયા