અમરેલી : રાજુલામાં હિંદુ મુસ્લિમની એકતાનું ઉદાહરણ પૂરું પડ્યું