અમરેલી : સરદાર વલ્લભભાઇ પાર્ટીના કાર્યાલયનું પ્રારંભ