ઇડર : ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરાયું