ઓલપાડ : અકસ્માતમાં કારચાલક અને કાર સવારોનો આબાદ બચાવ