ગીર સોમનાથ : ગંદા પાણીમાં અસ્થી વિસર્જન કરવા મંજુર