ગીર સોમનાથ : ગીર સોમનાથના ગોહીલખાણ ગામે માદા દીપડો ૬૦ ફૂટ ઊંડા પાણી ભરેલા કુવામાં ખાબક્યો