ગીર સોમનાથ : જીલ્લામાં સુજલામ સુફલામ યોજનાનો પ્રારંભ