ગીર સોમનાથ : મતદાનને લઇને જિલ્લાભરમાં લોખંડી જાપ્તો