ગીર સોમનાથ વેરાવળ ખાતે ૭૦ કરોડના કામોનું કરાયું ખાતમુહુર્ત