ગીર સોમનાથ : સરદાર પટેલની પ્રતિમાને ફૂલહાર કરી રોડ શો યોજાયો