ગીર સોમનાથ : સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ પરિવાર સાથે સોમનાથ દર્શને પહોચ્યા