ગોંડલ મગફળીના ગોદાઉનમાં ભભુકી ઉઠેલી આગના સામે તંત્રની હાર