જામખંભાળીયા : કીર્તિવર્ધના શ્રીજીના ધારણ કરી માર્ગે પ્રયાણ