દ્વારકા : રાજાશાહી વંશજોના પરિવારો દ્વારા હવનનું આયોજન કરાયું