ધ્રાંગધ્રાં: ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરી રસ્તો બંધ કરાયો