પ્રાંચી : સંદીપભાઈ રાવલ દેવનું બજરંગ દલ દ્વારા સન્માન