બનાસકાંઠાઃ ધાનેરામાં આરોગ્ય વિભાગના દરોડા

બનાસકાંઠાઃ ધાનેરામાં આરોગ્ય વિભાગના દરોડા
પૂજા મલ્ટી સ્લાઇસ સીટી સ્કેન આરોગ્ય વિભાગનાના દરોડા
આરોગ્ય વિભાગ ની ટીમે બંધ બારણે તાપસ હાથ ધરી
બંધ બારણે તાપસ કરતા લોકોમાં અનેક તર્ક વિતર્ક
તાલુકા હેલ્થ ઓફિસરમાં પણ તાપસમાં ભેગા