માણાવદર : મહારાષ્ટ્રના પડઘાનો અવાજ ગુજરાતમાં સંભળાયો