રાજકોટ : કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા યુવા સંમેલનનું આયોજન