રાજકોટ : વડાપ્રધાનની ચોટીલા મુલાકાત દરમિયાન હશે લોખંડી બંદોબસ્ત