રાજકોટ : સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં મેડીકલ ઓફિસરની અછત