સાબરકાંઠાઃ ગુણોત્સવ કાર્યક્રમનું કરવામાં આવ્યું આયોજન