સુરતઃ ડિસ્ટ્રિક્ટ કો.ઓ.બેંક લી. બેંકનું કરાયું લોકાર્પણ