હળવદ : સોની જ્ઞાતિમાં સૌ પ્રથમવાર પાર્ષદ દીક્ષા પ્રસંગ ઉજવાયો